Financiële Verantwoording

De financiële gegevens over het jaar 2018 zijn:

Toelichting bij de staat van baten en lasten.

 Ad 1. Verhuur gastenkamers

Dit betreft de opbrengst van hetgeen de gasten betalen voor de verblijfskosten en de eventuele vrijwillige bijdrage van de familie en vrienden.

Ad 2. Subsidies etc.

Het gasthuis ontvangt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport jaarlijks een subsidie, berekend op basis van het aantal gasten in voorgaande jaren. Sensire ondersteunt het gasthuis met een vast en beperkt bedrag. Sravana Thuis VPTZ ontvangt ook subsidie van het Ministerie van VWS. De Gemeente Doetinchem en omliggende gemeenten verstrekken een tegemoetkoming in de kosten van huishoudelijke hulp.
Voor de inzetten thuis heeft de Gemeente Doetinchem een subsidie verstrekt als tegemoetkoming in de kosten van de coördinator.

Ad 5. Personeelskosten

Bij de Stichting Sravana zijn drie coördinatoren in dienst. De werkzaamheden zijn verdeeld over het gasthuis en VPTZ Thuis. In het begin van het hoofdstuk beloningsbeleid op deze site treft u nadere informatie aan over de beloningen, welke CAO wordt gehanteerd en over het aantal werkzame uren.

Ad 6. Bewoners gerelateerde kosten

Deze kosten worden gemaakt voor het verblijf van de gasten in het gasthuis zoals o.a. voeding, waskosten en huishoudelijke hulp.

Staat van baten en lasten over het jaar 2018.

Baten  Gasthuis  VPTZ  Totaal

1. Verhuur gastenkamers

€ 74.256

€ -

€ 74.256

2. Subsidies bijdr. zorgverlening

€ 168.477

€ 46.403

€ 214.880

3. Overige baten

€ 1.372

€ -

€ 1.372

Totaal Baten

€ 244.105

€ 46.403

€ 290.508

Lasten

Gasthuis

VPTZ

Totaal

4. Huisvesting

€ 12.376

€ 1.200

€ 13.576

5. Personeelskosten

€ 126.678

€ 43.040

€ 169.718

6. Bewoners gerelateerde kosten

€ 37.264

€ -

€ 37.264

7. Algemene kosten en ov. lasten

€ 10.642

€ 3.552

€ 14.194

Totaal Baten

€ 186.960

€ 47.792

€ 234.752

Netto Exploitatieresultaat € 57.145 € -1.389 € 55.756

 

Balans per 31 december 2018

Toelichting bij de balans

Ad. 1 Nog te ontvangen posten.

Hieronder is o.a. nog te ontvangen subsidie van de Gemeenten Doetinchem opgenomen.

Ad. 2 Liquide middelen

De stichting heeft als huisbankier de Rabobank. Naast de rekening courant heeft de stichting een bedrijfsspaarrekening.

Ad. 3 Reserves

Het exploitatieresultaat ad € 55.756 is volledig toegevoegd aan de reserves.

Ad. 4 Giften specifieke doeleinden

Er zijn specifieke giften ontvangen voor de aanschaf van meubilair en voor de vrijwilligers.
Een deel daarvan wordt het komend jaar besteed.

Activa

 Activa

31-12-2018

31-12-2017

1. Nog te ontvangen posten

€ 40.545

€ 22.049

2. Liquide middelen

€ 196.663

€ 167.256

Totaal activa

€ 237.208

€ 189.305

Passiva

31-12-2018

31-12-2017

3. Reserves

€ 206.766

€ 151.010

4. Giften voor speciale doeleinden € 5.374 € 8.450 

5. Nog te betalen kosten

€ 25.068

€ 29.845

Totaal Passiva

€ 237.208

€ 189.305