Van de voorzitter – Pieter Jan Eshuis

Deze week zag ik voor het eerst deze winter dat er heel even maar een klein beetje sneeuw bleef liggen. Voor mij het teken dat het jaar 2021 ten einde loopt en dat het weer tijd is voor een terugblik op het bijna afgelopen jaar.

Wat ben ik blij dat het Covidvirus ons er niet onder heeft gekregen. Met af en toe de nodige beperkingen zijn wij er in geslaagd onze zorg thuis (op een korte onderbreking na) in stand te houden en ons hospice open te houden. Wij hebben ook dit jaar weer, zowel thuis als in ons hospice, onze gasten die ondersteuning en liefdevolle aandacht kunnen geven, die zo kenmerkend zijn voor Sravana. Onze vrijwilligers hebben zich ondanks de risico’s en beperkingen die in acht genomen moesten worden, van hun beste kant laten zien. Ook in 2021 stonden dankzij hen de wensen van de gasten steeds centraal en konden onze gasten zelf de regie houden in hun laatste levensfase.

Het was heel fijn om, net voordat er weer nieuwe coronabeperkingen van kracht werden, eind oktober eindelijk weer eens met onze vrijwilligers en andere betrokkenen in een ‘feestelijke omgeving’ bijeen te kunnen komen om hen te bedanken en om 8 vrijwilligers, die 10 en een aantal zelfs 20 jaar zich inzetten voor Sravana te huldigen met onze Sravana speld.

Heel veel dank zijn wij ook verschuldigd aan al diegenen die ons financieel hebben ondersteund middels giften, erfstellingen en wat dies meer zij, w.o. naasten van overleden gasten en cliënten in het hospice en thuis, bakkerij Lurvink, de Umdrayers en Rabo Club Support. Zij stellen ons in staat de zorg die wij onze gasten willen geven zoveel mogelijk te optimaliseren. In dit verband wil ik U in het bijzonder attenderen op onze Club van Honderd, opgericht door de Vrienden van Sravana, (informatie via de website) die ons het afgelopen jaar heeft verblijd met een nieuwe binnentuin, waar ook onze gasten en naasten het volgend jaar van kunnen genieten. Door toe te treden tot deze club verzekert u ons van een vaste jaarlijkse bijdrage, waarop wij beter kunnen sturen.

Bestuurlijk worden er belangrijke stappen gezet om Sravana zowel financieel als organisatorisch voor te bereiden op een gezonde toekomst. Extra aandacht dient daarbij uit te gaan naar verdere versterking van onze palliatieve zorg thuis. In het afgelopen jaar zijn er al belangrijke stappen gezet om het aantal vrijwilligers voor de zorg thuis uit te breiden.

Tenslotte wil ik U graag hele prettige kerstdagen en een in alle opzichten voorspoedig Nieuwjaar toewensen.

Van het bestuur

Tot voor kort kende de Stichting Sravana een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. In het streven naar een efficiëntere bestuursvorm is besloten de twee besturen samen te voegen tot één bestuur. Ankie Vrielink, Liesbeth Laman Trip en Rianne Dunnewold zijn als bestuursleden teruggetreden. Wij danken hen voor hun jarenlange bijdrage aan de ontwikkeling van Sravana.

Tevens hebben Arjan de Brouwer (secretaris) en Willem Jan Dolk (penningmeester) aangegeven hun aflopende mandaat als bestuurlid niet te willen prolongeren. Het bestuur is ook hen veel dank verschuldigd voor hun jarenlange deskundige inzet. Arjan de Brouwer en Willem Jan Dolk hebben hun taken inmiddels overgedragen aan hun opvolgers.

Het bestuur wordt sinds kort gevormd door:

Pieter Jan Eshuis Voorzitter
Henk Hendriks Secretaris
Jan Föllings Penningmeester
Rinus Lauret Pr en Communicatie
Frans Derksen Lid

Ter ondersteuning van het bestuur is Jan Jeursen toegetreden als notulist.

Heleen Klumper
Algemeen coördinator Sravana

Gelukkig zijn er het afgelopen jaar ook mogelijkheden geweest. Laverend tussen de landelijke coronamaatregelen door , zijn we met een nieuwe vrijwilligersgroep gestart. Deze aspirant-vrijwilligers hebben gedurende een wat langere periode dan normaal de introductiecursus met succes afgerond.

Ook hebben we 30 oktober een informatiemorgen kunnen houden voor geïnteresseerde vrijwilligers. Het ging hier specifiek om vrijwilligers voor de thuisondersteuning.Deze ochtend werd goed bezocht, het lijkt erop dat Sravana hierdoor weer een aantal nieuwe vrijwilligers mag verwelkomen.

In het kader van de complementaire zorg die Sravana in het hospice biedt, konden we dit jaar geen muziekgroepjes uitnodigen, wel was er gelukkig een mogelijkheid om een paar keer een koortje ( 3 personen) van culturele instelling Amphion in het hospice te verwelkomen. Zij zongen met de aanwezige gasten liederen ‘uit de oude doos’ die veelal herkenbaar zijn. Er werd dan ook uit volle borst meegezongen.

Opnieuw heeft de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst voor naasten van in het hospice overleden gasten geen doorgang kunnen vinden. Aan de contactpersonen werd een speciale kaart en een zakje vergeet–me–nietjes verstuurd.

De pr-groep van Sravana is drukdoende om samen met Mull2Media een nieuwe website op te zetten. Een website waar we weer jaren mee vooruit kunnen.
We hopen u deze begin volgend jaar te kunnen presenteren.

Vol vertrouwen zullen we ons ook het komende jaar weer inzetten voor onze gasten, cliënten en hun naasten. Aan hen die zorg, aandacht en ondersteuning bieden welke nodig en of wenselijk is.

Peter Lukassen
Vrienden van Sravana

2021 is in alle opzichten een bijzonder jaar geweest. Corona heeft wederom impact gehad op de zorg voor de gasten in het hospice en de zorg voor diegenen die thuis ondersteuning nodig hadden. Wij, als bestuur van de stichting Vrienden van Sravana, willen iedereen bedanken die zich iedere dag hiervoor inzetten. Tussen alle lockdowns is het gelukt een fantastische middag te organiseren om hen in het zonnetje te zetten.

Onze doelstelling om Sravana financieel te steunen en daarmee het comfort van de gasten zo groot mogelijk te maken, hebben we ook het afgelopen jaar weer waar kunnen maken. Zo zijn er o.a. degelijke opklapbedden aangeschaft waarmee naasten in de gastenkamers bij hun dierbare kunnen overnachten; de naambadges t.b.v. de medewerkers van Sravana zijn weer aangevuld. Dankzij de steun van onze Club van 100 hebben we de binnentuin van het hospice kunnen vernieuwen en ook is er een fietsoverkapping bij de entree van het hospice gerealiseerd.

Uw bijdrage helpt ons te kunnen blijven doen wat wij belangrijk vinden: onze gasten een zo aangenaam mogelijk verblijf bieden, door waar nodig dit financieel te ondersteunen. Wij willen iedereen die, groot of klein, een bijdrage levert hiervoor bedanken.

Namens het bestuur van Vrienden van Sravana, fijne feestdagen

Sravana

“Innerlijk luisteren, luisteren naar de betekenis achter de woorden, om zo liefdevolle zorg en aandacht te geven. Dat is wat wij doen bij Sravana. Dat is wat Sravana betekent… “