Gezien worden als mens, gehoord, geraakt en aangeraakt worden, dat is wat er toe doet voor patiënten. Dat is wat er toe doet voor de gasten in hospice Sravana. Compassievolle zorg hoort al jaren bij het werk in het hospice. Deze soort zorg heeft zin, betekenis en effect; de patiënt is tevreden. Tevens heeft deze zorg invloed op de persoonlijke ontwikkeling van de vrijwilligers en hun gevoel van zingeving bij het werken in het hospice. Kan het echter een kernwaarde blijven? Zijn er in de toekomst spannende en boeiende ontwikkelingen te verwachten die invloed gaan hebben op de manier en de inhoud van werken in hospice Sravana? Moeten we ons gaan voorbereiden op veranderingen?

Vanwege de manier van werken heeft hospice Sravana veel goodwill opgebouwd zowel bij de bevolking als bij instanties zoals gemeente, regionale thuiszorgorganisaties en ziekenhuis. Wanneer het gaat om door vrijwilligers geleverde palliatieve en terminale zorg heeft het hospice een waardevolle en vanzelfsprekende plek in de samenleving.

Overheid en instanties vinden palliatieve en terminale zorg essentieel. Ze waarschuwen voor toename van de behoefte aan palliatieve en/of terminale zorg en de complexiteit. Bovendien verandert de samenleving: het aantal alleenstaanden groeit en families wonen niet langer dicht bij elkaar, waardoor mantelzorg minder vanzelfsprekend is. In de Achterhoek ontwikkelt zich een ‘zorgkloof’ d.w.z. de toename van de behoefte aan zorg in de Achterhoek loopt gelijk op met een afname aan zorgverleners.

Terminale patiënten zijn, onder meer door verbeterde behandelmethoden, langer mobiel en in staat tot dagelijkse verzorging. In de nabije toekomst zal de zorg in het hospice daardoor dynamischer worden. Dat betekent dat in een hospice niet alleen de gelegenheid geboden wordt om op een comfortabele manier het laatste ziekbed te beleven en er te sterven maar dat er ook aandacht moet komen voor de mogelijkheid van tijdelijke opvang van gasten. Gasten kunnen dan voor een nader te bepalen tijdsduur worden opgenomen, bijvoorbeeld één week of af en toe een weekend. De thuissituatie kan soms in nood zijn als gevolg van moeilijk behandelbare klachten of door overbelasting van de mantelzorg. Vanuit de wetenschap dat een hospice in het verlengde van de thuissituatie ligt –dezelfde veiligheid en intimiteit – is deze groep patiënten gebaat bij een voorziening zoals een kortdurende opname.

Naast de toenemende behoefte aan palliatieve en terminale zorg groeit bij mensen de behoefte aan aandacht, rust en de nabijheid van geliefden, evenals de eigen regie betreffende het ziekbed. Het hospice Sravana levert die plek en wil dat in de toekomst ook blijven leveren. Ook wil het hospice bewust aansluiten bij de wens tot regie op basis van de levensvisie van de gasten. Ieder mens, ongeacht zijn afkomst of religie, moet kunnen sterven op een manier die aansluit bij zijn levensvisie. Met deskundige zorg, persoonlijke en individuele aandacht, met respect voor iedere cultuur wordt dit door vrijwilligers mogelijk gemaakt. Tevens wil het hospice Sravana comfortabele zorg aan familie en andere betrokkenen blijven leveren. Uitgangswaarden als kleinschaligheid, intimiteit en huiselijkheid zijn en blijven belangrijk.

Hoe moeten we inspelen op de toekomstige toename en ingewikkeldheid van de zorg? Hoe moeten we aandacht geven aan het inpassen van meer gedifferentieerde zorg? Hoe gaan we straks om met de ‘zorgkloof’? Daarvoor is het nodig dat onze kernwaarde verankerd blijft in al onze besluiten. Daarvoor zijn keuzes nodig voor wat betreft het aantal gastenkamers, de fysieke inrichting van het hospice Sravana, de aanwas van vrijwilligers, de nascholing van vrijwilligers, de verschillen in competenties en de organisatie van de verpleegkundige zorg. Het zal een spannende uitdaging zijn, maar ook een boeiende kans, om als hospice Sravana in de toekomst een adequate plek te zijn om 24 uurs palliatieve en terminale zorg te blijven leveren met deskundige verpleegkundige zorg en een voldoende aantal competente vrijwilligers.

Frans Derksen

Sravana

“Innerlijk luisteren, luisteren naar de betekenis achter de woorden, om zo liefdevolle zorg en aandacht te geven. Dat is wat wij doen bij Sravana. Dat is wat Sravana betekent… “